Uždaviniai
2019-02-18

1. Teikti mokiniams kokybišką muzikinį ugdymą pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, profesinio, išplėstinio muzikinio ugdymo, dviejų pagrindinių dalykų mokymo programas;

2. Siekti, kad pradiniai muzikinės veiklos įgūdžiai būtų tinkamo profesinio lygio;

3. Sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;

4. Ugdymo procese atsižvelgti į individualius fizinius, psichologinius, sociokultūrinius ugdytinio ypatumus;

5. Naudoti ugdymo priemones, skatinančias ugdytinio smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą;

6. Taikyti ugdančią, skatinančią, psichofizines ugdytinio galias tausojančią vertinimo sistemą;

7. Teikti meninį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį ugdytinio individualybę;

8. Teikti mokiniams būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją ir kt. pagalbą;

9. Ugdyti mokinio gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

10. Puoselėti mokinio pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, atsakomybę, gebėjimą mokytis visą gyvenimą;

11. Padėti mokiniams išsiugdyti atsakomybės, humanizmo ir demokratijos principais ir vertybėmis pagrįstą dorovinę ir pilietinę savimonę, nuostatą vadovautis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje;

12. Mokymo procesą orientuoti į Lietuvos ir pasaulio kultūros vertybes;

13. Tenkinti mokinių poreikius muzikuoti, kurti, improvizuoti;

14. Ugdyti meno mylėtojus, meno saviveiklos dalyvius, muzikos propaguotojus;

15. Plėtoti muzikinę švietėjišką veiklą ir meninę labdarą.

Nuorodos