Ugdymo programos
2019-04-16

Mokyklos nuostatuose įteisintos ir vykdomos : ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio muzikinio ugdymo, dviejų pagrindinių dalykų mokymo programos:

1 - 2 metų trukmės ankstyvasis muzikinis ugdymas, teikiantis galimybę atskleisti vaikų kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines galias;

4 metų trukmės pradinis muzikinis ugdymas, teikiantis galimybę susipažinti su pasirinktos muzikos srities ir konkrečios muzikinės raiškos instrumento savybėmis, atskleisti kūrybines galias ir sugebėjimus;

4 metų pagrindinis muzikinis ugdymas, teikiantis konkrečios muzikos srities ir instrumento technologijos, meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pradmenis, atskleidžiant gabumus ir formuojant praktinius įgūdžius;

4 metų trukmės išplėstinio muzikinio ugdymo programa siūloma baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą , kurią sudaro muzikavimas pagrindiniu instrumentu, pasirenkamieji dalykai, nurodyti ugdymo plano lentelėse, bei muzikavimas mokyklos mokomuosiuose meno kolektyvuose.

Mokykloje yra fortepijono, chorinio dainavimo, estradinio dainavimo, solinio dainavimo, smuiko, violončelės, gitaros, fleitos, klarneto, trimito, baritono, trombono, valtornos, fagoto, obojaus, tūbos, saksofono, mušamųjų instrumentų, akordeono, kanklių, birbynės specialybės. Veikia ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė. 

Nuorodos