Informacija apie vykdomą projektą „Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes"
2019-02-14
Informacija apie vykdomą projektą „Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes"

A. Kačanausko muzikos mokykla vykdo projektą „Žaliakalnio švietimo įstaigų modernizavimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes" Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0004 pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas".

Augantis mokinių susidomėjimas neformaliojo švietimo veiklomis lemia ir augančias problemas: didesnį neformaliojo švietimo įstaigų materialinės bazės susidėvėjimą, augančią neformaliojo švietimo paslaugų kokybės paklausą (tikimasi vis aukštesnės kokybės neformaliojo švietimo paslaugų) bei neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo stoką. Gyventojų bei mokinių skaičius kasmet sparčiai mažėja, tačiau vis didesnis dėmesys yra skiriamas neformaliam mokinių švietimui. Remiantis įvairiais šaltiniais, Lietuvoje yra nepakankamai išplėtotas ir netolygus neformaliojo mokinių švietimo įstaigų tinklas, nepakankama veiklų pasiūla bei neužtikrinamos vienodos galimybės visiems mokiniams dalyvauti neformaliajame švietime.

Projekto metu numatoma suremontuoti vieną iš esamų patalpų ir įsigijus reikiamą įrangą joje įrengti salę bendriems šokių ir muzikos neformaliojo švietimo programųužsiėmimams bei atskirai šokių studijai. Įgyvendinus projektą bus praplečiamas muzikos mokykloje siūlomų paslaugų spektras bei pagerinama jų kokybė, o naujai įrengta studija sudarys sąlygas Kauno miesto bei A. Kačanausko muzikos mokyklos mokiniams užsiimti naujai įkurta NŠ šokio programa, kuri yra neatsiejama ir papildanti dainavimo bei kitų muzikos krypties programų veiklą.

Projekto rezultatai orientuoti į tiesioginę projekto tikslinę grupę - A. Kačanausko muzikos mokyklos mokinius besimokančius pagal neformalaus švietimo veiklas, taip pat į netiesiogines tikslines projekto grupes - Kauno miesto savivaldybėje esančiose mokyklose besimokančius mokinius bei A. Kačanausko muzikos mokyklos darbuotojus.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas" 9.1.3 konkretų uždavinį „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą".

Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Kauno miesto savivaldybės lėšomis.

Projekto biudžetas - 41.059,00 Eurų.

Nuorodos